XiuRen秀人网No1012小探戈30P

XiuRen秀人网No1012小探戈30P

宜急服蝉花散,蛆尽化水而出,蝇亦不敢近疮。不能饮酒者,只用水煎,临服入酒一杯,和服亦效。

 [2]从瞳子□下外斜行,耳前起骨上面,下一寸耳珠下动脉宛宛中,  开口有空,侧卧张口口取之,听会穴也。[3]中极穴,主治下元寒冷虚损,及妇人月事不调,赤白带下。

【注】[1]中满心胸痞胀,谓腹满胸痞胀不通快也。其余肿溃治法,俱同内、外二踝疽。

行间穴治儿惊风,更刺妇人血蛊症,浑身肿胀单腹胀,先补后泻自然平。[2]从少泽上行,手小指外侧本节前陷中,前谷穴也。

 [27]针刺者,痛如针刺也。 天柱项后发际内,大筋外廉之陷中,自此脊中开二寸,第一大杼二风门,三椎肺俞厥阴四,心五督六膈七论,肝九胆十脾十一,胃俞十二椎下寻,十三三焦十四肾,气海俞在十五椎,大肠十六小十八,膀胱俞穴十九椎,中膂内俞二十下,白环俞穴廿一椎,小肠俞至白环内,腰空上次中下□,会阳阴微尻骨旁,背开二寸二行了,别从脊中三寸半,第二椎下为附分,三椎魄户四膏盲,第五椎下神堂尊,第六噫嘻膈关七,第九魂门阳纲十,十一意舍之穴存,十二会仓穴已分,十三盲门端正在,十四志室不须论,十九胞肓廿秩边,背部三行下行循。

【注】[1]跟,足后根之骨也。[4]此所谓起于腹气之街者,是起胃中榖起也;并于少阴者,  是并于肾间动气也,其真气与谷气相并,侠脐上行,至胸中而散,  是谓大气至胸中,分布五脏六腑诸经,而充身者也。

Leave a Reply