U092王凌宇来不及说我爱你写真辑51P王凌宇尤果网

U092王凌宇来不及说我爱你写真辑51P王凌宇尤果网

心之部位在上,故病则脐上有动气也。今所饮之水,或因脾气而不上散,或因肺气而不下通,以致流溢,随处停积,而为病也。

此条为妇人诸病纲领,其病之所以异于男子者,以其有月经也。蜘蛛有毒,凡落食上不可食,有毒故也。

产后下利及虚极,白头翁加甘草阿胶汤主之。若见赤色,则为母助子气,实邪也。

少信者,象火之性,易变也。阴病十八,何谓也?

加少炙甘草,补中以和诸药也。 欬逆倚息不得卧,小青龙汤主之。

此条注详见『伤寒论·太阳中篇』,故不复释。盖其人不止有水气之邪,而更兼平日有积寒疝瘕,腹中常常作痛,水邪中又兼寒邪也。

Leave a Reply